Personuppgifter
Logga Lunds Djursjukhus

Djursjukhusets öppettider: mån-fre 08.00-24.00

Telefon 046-270 40 00

Jour mån-fre 17.00-24.00, lör- och helgdagar 08.00-24.00

Vid akuta fall ring 046-270 40 10 alla dagar 08.00-24.00

Se butikens öppettider >>

Personuppgifter hos Lunds Djursjukhus

Vad är personuppgifter?

Vid kontakter med Lunds Djursjukhus förekommer det att personuppgifter överlämnas. Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.


Lunds Djursjukhus är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas via www.lundsdjursjukhus.se och fysiska kontakter.


Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som Lunds Djursjukhus tillämpar för personuppgiftsbehandling med mera. Ytterligare riktlinjer kan gälla i särskilda fall. Riktlinjerna inskränker inte heller de rättigheter som finns enligt lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.


Allmänna bestämmelser om personuppgifter

De allmänna bestämmelserna innebär att Lunds Djursjukhus alltid behandlar personuppgifter med respekt för den personliga integriteten och strävar efter att behandling sker med den berörda personens samtycke.


Lunds Djursjukhus lämnar endast ut personuppgifter till någon utomstående om det står klart att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda.


Insamling av personuppgifter

Vanligtvis kan www.lundsdjursjukhus.se besökas utan att personuppgifter eller liknande uppgifter samlas in. Information gällande besök på hemsida, så som tid för besöket, hur länge besöket varar och vilka sidor som besöks, samlas in för statistiska syften och besökaren förblir därmed anonym.

Däremot används så kallade cookies vid besök på www.lundsdjursjukhus.se (se nedan). Besökaren kan även frivilligt lämna sina personuppgifter till Lunds Djursjukhus via hemsidan.


Lunds Djursjukhus kan dessutom få tillgång till personuppgifter via brev, e-post, telefon eller från offentliga register.


Information när uppgifter samlas in

När personuppgifter lämnas, får den som lämnar sina personuppgifter information


  • för vilket ändamål personuppgifterna samlas in
  • annan information som behövs för att den som lämnar personuppgifter skall kunna ta tillvara sina rättigheter.


Skulle informationen vara otydlig har personen ändå kvar sina rättigheter och uppmanas kontakta Lunds Djursjukhus för att få fullständig information.


Ändamål

Lunds Djursjukhus samlar bara in personuppgifter för vissa bestämda ändamål. Ändamålet är att utföra en tjänst som du som kund har anlitat oss för. Lunds Djursjukhus behandlar inte personuppgifterna för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet.


Närmare information om för vilket ändamål personuppgifterna används finns när personuppgifterna lämnas, till exempel i anslutning till e-postformulär eller i avtalsvillkor.


Samtycke

Lunds Djursjukhus strävar efter att personuppgifter behandlas med den berörda personens samtycke. Ett lämnat samtycke kan alltid återkallas.

Om samtycke återkallas, kommer Lunds Djursjukhus, i de fall inte rättsliga skäl förekommer, i så fall inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade uppgifter om personen, om samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.


Marknadsföring

I de fall personuppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring (DM) anges det i samband med att personuppgifterna samlas in. Den som motsätter sig att personuppgifter används för DM har rätt att skriftligen anmäla detta till Lunds Djursjukhus och att därefter slippa få DM.


Marknadsföring via e-post sker bara när berörd person i förväg har lämnat sitt medgivande. På e-postmeddelandena finns en länk där man kan anmäla att man ej längre vill få marknadsföring via e-post.


Överlämnande av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att överlämnas till annat bolag eller till samarbetspartner, för att kunna uppfylla de uppgifter Lunds Djursjukhus har blivit begärda att utföra av berörd person. När sådant överlämnande sker lämnas direktiv om hur den mottagande parten skall behandla personuppgifterna och om sekretess.

I de fall personuppgifter lämnas till bolag i länder utanför EU eller EES utförs först en särskild undersökning av att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda.

 

Säkerhet

Lunds Djursjukhus vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas, så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns.


Gallring

Lunds Djursjukhus bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas de. Detta gäller t ex när ett avtalsförhållande har upphört och parternas mellanhavanden är slutreglerade. Uppgifterna kan dock i vissa speciella fall behöva sparas även därefter, till exempel för statistik eller bokföringsändamål.


Rätt att få information och rättelse

Var och en har rätt att efter egen begäran en gång per år kostnadsfritt få reda på i vilken utsträckning uppgifter om den egna personen behandlas av Lunds Djursjukhus.


Om sådana personuppgifter finns hos Lunds Djursjukhus, får berörd person efter begäran information om vilka personuppgifter som behandlas, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker och till vem eller vilka uppgifterna lämnas ut.


Begäran om information rörande personuppgiftsbehandlingen skall göras skriftligen per brev och skall vara undertecknad av den som begär att få reda på sina uppgifter. Lunds Djursjukhus besvarar förfrågan till den adress som finns registrerad hos Lunds Djursjukhus.


Var och en har rätt att begära rättelse, blockering eller utplåning av egna personuppgifter som är felaktiga eller som behandlas i strid med gällande rätt. Lunds Djursjukhus är skyldigt att vidta sådana åtgärder.


Cookies

För att funktioner och tjänster på www.lundsdjursjukhus.se och andra hemsidor under Lunds Djursjukhus kontroll, skall fungera på rätt sätt använder Lunds Djursjukhus så kallade ”cookies”.


Mer information om hur vi använder ”cookies” finns att läsa här >>.


Länkning

Uppgifterna på denna sida gäller för Lunds Djursjukhus, för hemsidan www.lundsdjursjukhus.se och andra hemsidor som står under Lunds Djursjukhus kontroll, om inte annat uppges.


I de fall denna hemsida innehåller länkar till hemsidor utom Lunds Djursjukhus kontroll gäller uppgifterna ej för sådana hemsidor. Lunds Djursjukhus svarar inte heller i övrigt för innehållet på sådana hemsidor.


Ändringar av personuppgiftsbestämmelserna

Om det sker förändringar i bestämmelser för hantering av personuppgifter kommer det att meddelas på denna sida. Bestämmelserna kan t ex komma att ändras om lagstiftningen ändras. Har personuppgiftsbehandlingen reglerats i avtal med kund gäller dock avtalsbestämmelserna tills de ändrats, om det inte är oförenligt med lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.


Kontakt – personuppgiftsombud

Frågor rörande Lunds Djursjukhus personuppgiftsbehandling kan ställas till något av våra personuppgiftsombud.